Algemene leveringsvoorwaarden (versie 2, 5 maart 2024)

 

Definities

Onder aanbieders wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan:

 • Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken
 • Gemeente Landgraaf
 • Stichting SeniorWeb Landgraaf
 • Stichting Gilde Landgraaf

Onder activiteiten wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan:

 • Cursussen
 • Lezingen
 • Presentaties
 • Spreekuren
 • Tentoonstellingen en exposities
 • Voorstellingen
 • Workshops
 • Informatieavonden
  Etc.

Deelnemer: een natuurlijk persoon die zich heeft ingeschreven voor een activiteit die door een van de aanbieders wordt aangeboden en/of na zijn toelating, hieraan feitelijk deelneemt.


Toepasselijkheid

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door het doen van een inschrijving zijn aangegaan tussen een van de aanbieders en een deelnemer. Onder een overeenkomst wordt verstaan het inschrijven voor een activiteit die wordt aangeboden op www.burgerhoes.nl.


Aanmelding en totstandkoming van de overeenkomst

Aanmelden voor een activiteit geschiedt door het invullen en insturen van het inschrijfformulier op www.burgerhoes.nl of (na doorverwijzing) op de website van de betreffende aanbieder. Aanmelden kan ook door te mailen of te bellen met de betreffende aanbieder of zich bij hem persoonlijk te melden.

Door de verzending van het inschrijfformulier stemt de deelnemer in met de algemene leveringsvoorwaarden. In de andere gevallen wordt de deelnemer op de algemene leveringsvoorwaarden gewezen.
Indien een vergoeding voor de activiteit is vereist, is de aanmelding en de overeenkomst pas definitief na ontvangst van de betreffende betaling.


Annulering door de aanbieder

 • Bij sommige activiteiten geldt een maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer het maximaal aantal deelnemers is bereikt, ontvangt degene die niet toegelaten kan worden, zo spoedig mogelijk bericht. Het opnemen van deze persoon op een wachtlijst voor een soortgelijke activiteit in de toekomst behoort tot de mogelijkheden.
 • Indien blijkt dat voor een bepaalde activiteit onvoldoende aanmeldingen zijn, kan de aanbieder besluiten de activiteit te annuleren. De personen die zich al hadden aangemeld, krijgen hierover uiterlijk drie werkdagen voor de activiteit of startdatum van de activiteit bericht.
 • In geval van overmacht is de aanbieder gerechtigd de activiteit te annuleren. De aanbieder zal in dat geval de personen die zich al hadden aangemeld zo spoedig mogelijk informeren.
 • Bij annulering worden de eventueel betaalde kosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering, terugbetaald. Als het een meerdaagse activiteit betreft die reeds is gestart, vindt terugbetaling naar rato plaats.

 

Wijziging door de aanbieder
Hoewel de inhoud van de activiteit met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt de aanbieder zich het recht voor ondergeschikte wijzigingen in het programma van de activiteit aan te brengen. Aan het aanbod op www.burgerhoes.nl of op de website van de betreffende aanbieder, kunnen wat betreft de inhoud van het programma van de activiteit derhalve geen rechten worden ontleend.
Beperkte wijzigingen in het programma van de activiteit zijn geen reden om betaalde kosten te restitueren. Indien deelnemers zich echter niet kunnen vinden in een aangebrachte wijziging, kan de aanbieder besluiten de activiteit kosteloos te annuleren.

Voor eventuele fouten in het programma van de activiteit is de aanbieder niet aansprakelijk.


Annulering door de deelnemer

 • Annulering door een deelnemer kan door het inroepen van de wettelijke bedenktijd.
 • In plaats van annulering kan de deelnemer ook een plaatsvervanger aanwijzen. Hierover moet hij de aanbieder wel vooraf informeren zodat die daaraan zijn instemming kan geven.


Wettelijke bedenktijd

 • Op de inschrijving voor een activiteit is de wettelijke bedenktijd voor internetaankopen van toepassing. Dit houdt in dat de deelnemer tot 14 dagen na inschrijving of na het moment waarop de overeenkomst tot stand kwam, zonder opgaaf van reden de inschrijving kan intrekken. Hierdoor ontstaat het recht op teruggave van reeds betaalde bedragen.
 • Indien de activiteit al is begonnen en nog voortduurt, kan ook aanspraak op de wettelijke bedenktijd worden gedaan. Voorwaarde is ook dan dat de deelnemer binnen 14 dagen na inschrijving of na het moment waarop de overeenkomst tot stand kwam, een beroep doet op de bedenktijd. Terugbetaling vindt in dit geval plaats naar rato van de nog niet gevolgde delen.
 • Indien de deelnemer al materialen heeft ontvangen die deel uitmaken van de aanbieding, dienen deze zo spoedig mogelijk aan de aanbieder geretourneerd te worden. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de deelnemer.


Betaling

De betaling kan plaatsvinden via iDEAL, door overmaking of contante betaling. Wanneer voor een activiteit een vergoeding moet worden betaald, is de inschrijving en de overeenkomst afgerond na ontvangst van de betaling. Deelnemers ontvangen in beginsel een bevestiging van de inschrijving.


Klachten
De deelnemer kan een klacht indienen. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven zijn en ingediend worden bij de betreffende aanbieder. De adresgegevens van de aanbieders staan op www.burgerhoes.nl. De deelnemer ontvangt een ontvangstbevestiging en binnen twee weken wordt de klacht afgehandeld.

Vragen of klachten over de werking van de website www.burgerhoes.nl kunnen worden ingediend bij Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken, die functioneel beheerder van deze website is.

 

Intellectueel eigendom
De aanbieders behouden zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door de aanbieders verstrekte middelen. De deelnemer is niet gerechtigd enig materiaal dat is uitgereikt voor, tijdens of na de activiteit, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.


Aansprakelijkheid
De aanbieders zijn niet aansprakelijk voor aan hen toe te rekenen indirecte schade. 
Voor schade die een direct gevolg is van een aan één van de aanbieders toe te rekenen tekortkoming, is de betreffende aanbieder alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aanbieder. Als de betreffende aanbieder gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de prijs die gemoeid is met de overeenkomst.


Persoonsregistratie

 • Door de inschrijving en/of betaling komt een overeenkomst tot stand tussen de aanbieder en de deelnemer. Om deze overeenkomst te kunnen uitvoeren, verwerkt de aanbieder de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens in zijn eigen administratie. Het betreft de persoonsgegevens: voorletter(s), naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Wanneer de activiteit leeftijdgebonden is, kan het geboortejaar worden gevraagd. Deze persoonsgegevens gebruikt de aanbieder uitsluitend voor zijn eigen activiteiten. Hij beheert de verkregen persoonsgegevens op de wijze die de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft. De bewaartermijn van de ontvangen persoonsgegevens bedraagt één jaar na afloop van de activiteit.
 • Tijdens het registratie- of betalingsproces kan de deelnemer toestemming geven om op de hoogte te worden gehouden over aanvullende informatie van de betreffende activiteit of over nieuwe activiteiten van dezelfde aanbieder. Indien de deelnemer hiervoor kiest worden zijn persoonsgegevens opgenomen in een apart bestand, een zogenaamde mailinglijst. De deelnemer kan de gegeven toestemming op ieder moment intrekken en dan worden zijn persoonsgegevens verwijderd uit de mailingslijst.

Landgraaf, 19 maart 2024.