Algemene leveringsvoorwaarden (versie 1 dd. 26-11-2018)

Definities

Onder aanbieders wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan:

 • Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken
 • Gemeente Landgraaf
 • Stichting SeniorWeb Landgraaf
 • Stichting Gilde Landgraaf
 • Stichting Omroep Landgraaf

Onder activiteiten wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan:

 • Cursussen
 • Lezingen
 • Presentaties
 • Spreekuren
 • Tentoonstellingen en exposities
 • Voorstelling
 • Workshops
 • Informatieavonden
  Etc.

Onder deelnemer wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan een natuurlijk persoon die zich heeft ingeschreven voor een bepaalde activiteit en/of na zijn toelating hieraan ook feitelijk deelneemt.


Toepasselijkheid

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn aangegaan tussen een van de aanbieders en een deelnemer. Onder een overeenkomst wordt in deze verstaan het inschrijven voor een activiteit die wordt aangeboden op www.burgerhoes.nl. Indien een vergoeding betaald moet worden, is de overeenkomst pas definitief na afronding van de betaling.


Aanmelding en totstandkoming van de overeenkomst

Aanmelden voor een activiteit geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier op de website van de betreffende aanbieder of door het mailen of bellen naar de aanbieder. Door de digitale verzending van het inschrijfformulier/mail stemt de deelnemer in met deze algemene leveringsvoorwaarden. Indien een betaling vereist is voor de activiteit, is een aanmelding definitief na ontvangst van de betaling.


Annulering door de aanbieder

Bij sommige activiteiten geldt een maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer het maximaal aantal deelnemers is bereikt, ontvangt degene die niet toegelaten kan worden, zo spoedig mogelijk bericht. Het opnemen van deze persoon op een wachtlijst voor een soortgelijke toekomstige activiteit behoort tot de mogelijkheden.

 • Indien blijkt dat voor een bepaalde activiteit onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan de aanbieder besluiten de activiteit te annuleren. De personen die zich al hadden ingeschreven, krijgen hierover uiterlijk drie werkdagen voor de activiteit of startdatum van de activiteit bericht.
 • In geval van overmacht is de aanbieder gerechtigd de activiteit te annuleren. De aanbieder zal in dat geval de personen die zich al hadden ingeschreven zo spoedig mogelijk informeren.
 • Bij annulering worden de eventueel betaalde kosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering, terugbetaald. Indien het een meerdaagse activiteit betreft die reeds is gestart, vindt terugbetaling naar rato plaats.


Wijziging door de aanbieder

Hoewel de inhoud van de activiteit met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt de aanbieder zich het recht voor wijzigingen in het programma van de activiteit aan te brengen die het wezen van de activiteit niet aantasten. Aan het aanbod op www.burgerhoes.nl of op de website van de betreffende aanbieder, kunnen wat betreft de inhoud van het programma van de activiteit derhalve geen rechten worden ontleend. Dergelijke wijzigingen in het programma van de activiteit zijn geen reden om betaalde kosten te restitueren.
Voor eventuele fouten in het programma van de activiteit is de aanbieder niet aansprakelijk. Indien deelnemers of personen die zich reeds voor een activiteit inschreven zich niet kunnen vinden in een aangebrachte wijziging, kan een activiteit kosteloos worden geannuleerd.


Annulering door de deelnemer

 • Annulering door een deelnemer kan door het inroepen van de wettelijke bedenktijd (zie hieronder).
 • In plaats van annulering kan deze deelnemer ook een plaatsvervanger aanwijzen. Hierover moet de aanbieder wel vooraf geïnformeerd worden en zijn instemming geven.


Bedenktijd

 • Op de inschrijving voor een activiteit is de wettelijke bedenktijd voor internetaankopen van toepassing. Dit houdt in dat de deelnemer tot 14 dagen na inschrijving zonder opgaaf van reden de inschrijving kan intrekken en het recht ontstaat tot teruggave van reeds betaalde bedragen.
 • Indien de activiteit reeds begonnen is en nog voortduurt, vindt de terugbetaling plaats naar rato van de nog niet gevolgde delen. Voorwaarde is dat de deelnemer binnen 14 dagen na inschrijving een beroep doet op de bedenktijd. De inschrijving geldt vanaf het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten.
 • Indien de deelnemer reeds materialen heeft ontvangen die deel uitmaken van de aanbieding, dienen deze zo spoedig mogelijk aan de aanbieder geretourneerd te worden. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de deelnemer.


Betaling

De betaling kan plaatsvinden via iDEAL, door overmaking of contante betaling. Wanneer voor een activiteit een vergoeding betaald moet worden, is de inschrijving afgerond na ontvangst van de betaling. Deelnemers ontvangen in beginsel een bevestiging van de inschrijving.


Klachten

De deelnemer kan een klacht indienen. De klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij de betreffende aanbieder. De adresgegevens van de aanbieders zijn te vinden op www.burgerhoes.nl. De deelnemer ontvangt een ontvangstbevestiging en binnen twee weken worden de vragen en/of klachten afgehandeld.
Vragen of klachten over de werking van de website www.burgerhoes.nl kunnen worden ingediend bij Bibliotheek Landgraaf (functioneel beheerder van de website). De contactgegevens zijn vermeld op de genoemde website.


Intellectueel eigendom

De aanbieders behouden zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door de aanbieders verstrekte middelen. De deelnemer is niet gerechtigd enig materiaal uitgereikt voor, tijdens of na de activiteit, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.


Aansprakelijkheid

De aanbieders zijn niet aansprakelijk voor aan hen toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan één van de aanbieders toe te rekenen tekortkoming, is de betreffende aanbieder alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van die aanbieder. Als de betreffende aanbieder gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst.


Persoonsregistratie

 • Door de inschrijving en/of betaling komt een overeenkomst tot stand tussen de aanbieder en de deelnemer. Om deze overeenkomst uit te kunnen voeren, moet de aanbieder persoonsgegevens die door de deelnemer zijn verstrekt, verwerken in zijn eigen administratie. Deze persoonsgegevens zal de aanbieder uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten. De aanbieder zal de door hem verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft.
 • Tijdens het registratie- of betalingsproces kan de deelnemer toestemming geven om op de hoogte gehouden te worden over aanvullende informatie of nieuwe activiteiten van dezelfde aanbieder. Indien de deelnemer ervoor kiest om op de hoogte gehouden te worden, dan worden zijn persoonsgegevens opgenomen in een apart bestand, een zogenaamde mailinglijst. Deze mailingslijst wordt vervolgens gebruikt om nieuwe informatie te versturen naar de betreffende deelnemer. De deelnemer kan de gegeven toestemming op ieder moment intrekken. In dat geval worden zijn persoonsgegevens verwijderd uit de mailingslijst.
 • <